ผลของหญ้าฝรั่นต่อสุขภาพจิตและระดับ C-reactive protein ในร่างกาย

การวิเคราะห์อภิมานของการศึกษาทางคลินิกแบบมีการสุ่ม (meta-analysis of randomized controlled trials; RCTs) เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ผลของการใช้หญ้าฝรั่นในรูปแบบต่างๆ เช่น เกสร กลีบดอก สารสกัด และสารสำคัญที่แยกได้จากหญ้าฝรั่น ต่อสุขภาพจิตและระดับของ C-reactive protein (ตัวชี้วัดของการเกิดการอักเสบในร่างกาย) ของการศึกษาทางคลินิกจำนวน 21 การทดลองพบว่า หญ้าฝรั่นสามารถลดอาการของโรคซึมเศร้า (ประเมินด้วย Beck Depression Inventory) ลดอาการวิตกกังวล (ประเมินด้วย Beck Anxiety Inventory) และช่วยให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้นได้ (ประเมินด้วย Pittsburgh Sleep Quality Index) แต่ไม่มีผลต่อระดับความรุนแรงของอาการโรคซึมเศร้า (ประเมินด้วย Hamilton Depression Rating Scale), ระดับความรุนแรงของอาการวิตกกังวล (ประเมินด้วย Hamilton Anxiety Rating Scale) และระดับของ C-reactive protein ในเลือด แสดงให้เห็นว่าหญ้าฝรั่นอาจช่วยบรรเทาอาการของโรคซึมเศร้าและอาการวิตกกังวลได้ แต่ไม่มีผลต่อความรุนแรงของอาการดังกล่าว รวมทั้งไม่มีผลต่อระดับของสารก่อการอักเสบชนิด C-reactive protein ในร่างกาย

Complement Ther Med. 2020;48:102250.