ผลของขี้ผึ้งสารสกัดเมล็ดองุ่นในการรักษาแผลผ่าตัดคลอด

การศึกษาแบบสุ่มชนิดปกปิดสองทาง และมีกลุ่มควบคุม (randomized, double-blind, placebo-controlled trial) ในหญิงที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (cesarean section) จำนวน 125 คน อายุ 18-35 ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับขี้ผึ้งสารสกัดเมล็ดองุ่นความเข้มข้น 2.5%, 5% และกลุ่มที่ได้รับ petrolatum โดยให้ทาขี้ผึ้งขนาด 1 ก. บริเวณแผลและรอยเย็บ 2 ครั้งต่อวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 จนถึงวันที่ 15 หลังจากได้รับการผ่าตัด ทำการประเมินผลการรักษาในช่วงก่อนทาขี้ผึ้งและวันที่ 6 และ 14 ของการทาขี้ผึ้ง โดยใช้แบบประเมินผล REEDA scale ซึ่งประเมินลักษณะแผลจากอาการแดง (redness), บวม (edema), ห้อเลือด (ecchymosis), สิ่งคัดหลั่งที่ไหลออกจากแผล (discharge) และลักษณะการชิดกันของขอบแผล (approximation) ผลการศึกษาพบว่า ขี้ผึ้งสารสกัดเมล็ดองุ่นความเข้มข้น 5% มีประสิทธิภาพในการรักษาแผลผ่าตัดคลอดได้ดีกว่าขี้ผึ้งสารสกัดเมล็ดองุ่นความเข้มข้น 2.5% และ petrolatum

Complement Ther Clin Pract. 2019;35:323-8.