ปริมาณสารโพลีฟีนอล และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากฝักบัว

สารสกัด 50% เอทานอลจากฝักบัว ความเข้มข้น 0.2-1.6 มก./มล. มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เมื่อทดสอบด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), superoxide, hydroxyl, 2,2'azinobis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid (ABTS) radicals scavenging, ferric reducing power assay, metal ion chelating และ linoleic acid assay ซึ่งสารสกัดที่ความเข้มข้น 1.6 มก./มล. จะให้ผลดีที่สุดในการออกฤทธิ์ สำหรับการทดสอบฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งของสารสกัด ความเข้มข้น 6.25, 12.5, 25 และ 50 มคก./มล. โดยทดสอบในเซลล์มะเร็งตับ HepG2 และมะเร็งต่อมลูกหมาก LNcap พบว่าสารสกัดมีฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งทั้ง 2 ชนิดได้ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 44.59 และ 11.50 มคก./มล. ตาม ลำดับ จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในสารสกัดพบว่า มีปริมาณของสารโพลีฟีนอลรวม (total poly-phenol) เท่ากับ 34.23 มคก. gallic acid equivalents (GAE)/มก.สารสกัด ซึ่งสารโพลีฟีนอลิกและสาร ฟลาโวนอยด์สำคัญที่พบในสารสกัด ได้แก่ catechin, hyperoside, kaempferol และ quercetin

Food Sci Nutr. 2019;7:3062-70.