ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งตับจากใบเสวี่ยเหลียนกว่อ (บัวหิมะ)

การศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งตับของสารสกัดเมทานอลจากใบของเสวี่ยเหลียนกว่อ (Yacon) หรือ บัวหิมะ (Smallanthus sonchifolius) ขนาด 0, 20, 40, 60, และ 100 มคก./มล ในหลอดทดลองกับเซลล์มะเร็งตับของมนุษย์ชนิด HepG2 และเซลล์ปกติชนิด HEK 239 ด้วยวิธี MTT assay พบว่าสารสกัดดังกล่าวมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งอย่างชัดเจนและไม่มีผลต่อเซลล์ปกติ โดยมีค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) เท่ากับ 58.2 ± 1.9 มคก./มล การศึกษากลไกการออกฤทธิ์เพิ่มเติมด้วย cell migration assay, colony formation assay, cell cycle analysis, western blot analysis, และ reactive oxygen species (ROS) production assay พบว่า สารสกัดสามารถยับยั้งการแบ่งตัว (cell proliferation) และการเคลื่อนตัว (cell migration) ของ HepG2 รวมทั้งเหนี่ยวนำให้เกิดการหยุดวงจรชีวิตของเซลล์ (cell cycle arrest) และการตายของเซลล์แบบการตายเฉพาะส่วน (necrosis) โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ นอกจากนี้ สารสกัดยังมีผลยับยั้งการสร้าง ROS ภายใน HepG2 ด้วย และการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วย LC/Q-TOF-MS พบว่าสารออกฤทธิ์น่าจะเป็นสารในกลุ่ม melampolide-type sesquiterpenoids จากผลการทดลองข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สารสกัดเมทานอลจากใบของเสวี่ยเหลียนกว่อ หรือ บัวหิมะ อาจนำมาพัฒนาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สำหรับต้านมะเร็งตับได้

Molecules. 2019;24(17):3054.