ผลของลูกซัดต่อระดับน้ำตาล ไขมัน อินซูลิน และรีซิสทินในผู้ป่วยหญิงที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2

การศึกษาในผู้ป่วยหญิงที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 56 คน อายุเฉลี่ย 47 ปี ที่ให้รับประทานผงลูกซัด 15 ก. ก่อนอาหารเช้า เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ทำการวัดสัดส่วนของร่างกาย ค่าชีวเคมีในเลือด และระดับของอินซูลิน และรีซิสทินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ชักนําใหเกิดภาวะดื้ออินซูลิน (insulin resistance) ของผู้ป่วยก่อนและหลังรับประทานลูกซัด พบว่าค่าดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว ระดับน้ำตาล อินซูลิน รีซิสทิน และค่า HOMA-IR (homeostasis model assessment of insulin resistance) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดภาวะดื้ออินซูลินในเลือดของผู้ป่วยลดลง ระดับของคอเลสเตอรอลรวมและไตรกลีเซอร์ไรด์ลดลงเช่นกัน ขณะที่ไขมัน HDL เพิ่มขึ้น แสดงว่าการรับประทานลูกซัดมีผลช่วยควบคุมให้ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานดีขึ้น

IJPPR Human 2018;11(3):108-23.