ผลของกระวานเขียวต่อระดับฮอร์โมน irisin ดัชนีน้ำตาลและไขมันในผู้ป่วยไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์

การศึกษาทางคลินิกแบบปกปิดสองทาง มีการสุ่ม และมียาหลอกเป็นกลุ่มควบคุม (double-blind randomized placebo controlled clinical trial) ในผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับ ที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์และมีภาวะอ้วน (ค่าดัชนีมวลกาย 25-35 กก./ตร.ม.) จำนวน 87 คน โดยสุ่มแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 43 คน รับประทานแคปซูลผงเมล็ดกระวานเขียว (green cardamom; Elettaria cardamomum) ขนาด 500 มก. ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้งพร้อมมื้ออาหาร และกลุ่มที่ 2 จำนวน 44 คน รับประทานยาหลอก ทำการศึกษาเป็นเวลานาน 3 เดือน พบว่ากลุ่มที่ได้รับผงกระวาน มีระดับฮอร์โมน irisin คอเลสเตอรอลชนิด HDL และค่าความไวต่ออินซูลิน (Quantitative insulin sensitivity check index; QUICKI) เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ระดับอินซูลิน ไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอลชนิด LDL และค่าความดื้อต่ออินซูลิน (Homeostasis model assessment-insulin resistance; HOMA-IR) ลดลง รวมถึงสามารถลดระดับไขมันสะสมในตับได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก อย่างไรก็ตามไม่พบผลของกระวานต่อระดับน้ำตาล คอเลสเตอรอลรวมและค่าดัชนีมวลกายของผู้ป่วย ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ากระวานสามารถช่วยปรับปรุงค่าไขมันสะสมในตับ ดัชนีน้ำตาลและไขมันในเลือด และระดับฮอร์โมน irisin ในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วน ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการนำไปรักษาภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ได้

BMC Complement Altern Med 2019;15:59-70