ประสิทธิผลทางคลินิคของฮ่อมในรูปแบบยาทาเฉพาะที่สำหรับโรคสะเก็ดเงินระยะปานกลาง

ฤทธิ์ในการบรรเทาอาการโรคสะเก็ดเงินระยะปานกลางของฮ่อมหรือผงครามธรรมชาติ (Indigo naturalis) ซึ่งสกัดได้จากต้นฮ่อม (Baphicacanthus cusia Nees) ได้มีการศึกษาทางคลินิคแบบสุ่ม ชนิดปกปิดสองทาง และมีกลุ่มควบคุม (randomized, double-blind, placebo-controlled trial) ในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินระยะปานกลาง จำนวน 24 คน โดยแบ่งให้ทาขี้ผึ้งที่ผสมผงคราม ความเข้มข้น 1 ส่วนต่อเนื้อขี้ผึ้ง 10 ส่วน จำนวน 16 คน และให้ทายาหลอก จำนวน 8 คน ทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการ วันละ 2 ครั้ง ติดต่อเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าขี้ผึ้งผสมผงครามสามารถลดความรุนแรงของโรคและการเกิดผื่นได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้ป่วยเกินกว่าครึ่ง (56.3%) ระบุว่าอาการดีขึ้นเกินกว่า 75% เมื่อประเมินด้วย Psoriasis Area and Severity Index (PASI) scores สอดคล้องกับผลจากการตรวจสอบชิ้นเนื้อของผู้ป่วยที่พบว่าขี้ผึ้งผงครามมีผลลดการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ interleukin-17 ไซโตไคน์ที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเกิดการอักเสบให้กลับสู่ระดับปกติ และจากการทดสอบกับเซลล์ผิวหนังในหลอดทดลองระบุว่าสารสำคัญในการช่วยลดระดับ interleukin-17 ในผงคราม คือ สาร tryptanthrin อย่างไรก็ตามเนื่องจากการศึกษานี้มีจำนวนอาสาสมัครน้อยและยังมีการวัดพารามิเตอร์ทางคลินิคไม่เพียงพอ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลทางการรักษาที่ชัดเจนขึ้น

BMC Complement Altern Med 2017;17:439-49