ฤทธิ์ปรับอารมณ์ของสารสกัดจากหญ้าฝรั่น

การศึกษาแบบ double-blind, parallel, randomized, placebo-controlled clinical trial ของหญ้าฝรั่น (Crocus sativus L.) ในการปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นของอาสาสมัคร 128 คน ที่รายงานว่ามีอารมณ์ไม่ปกติแต่ไม่พบอาการซึมเศร้า โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 3 กลุ่ม ให้รับประทานยาเม็ดสารสกัดมาตรฐานจากเกสรตัวเมียของหญ้าฝรั่น (affron®) วันละ 22 มก. หรือ 28 มก. หรือยาหลอก นาน 4 สัปดาห์ แล้วให้อาสาสมัครทำการประเมินอารมณ์ตนเองโดยการใช้แบบสอบถาม พบว่าการเกิดอารมณ์เสีย อารมณ์ไม่ปกติ อารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับความเครียดหรือความกังวลของอาสาสมัครลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากหญ้าฝรั่นขนาด 28 มก. เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก และไม่พบรายงานการเกิดอาการข้างเคียงอื่นๆ จึงสรุปได้ว่าสารสกัดจากหญ้าฝรั่นอาจใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการผ่อนคลายอารมณ์จากการเกิดความเครียดและความกังวลได้

Complement Ther Med 2017;33:58-64