ผลของการดื่มน้ำต้มใบกระท่อมต่อฮอร์โมนเพศชาย

ศึกษาผลของการดื่มน้ำต้มใบกระท่อมต่อระดับฮอร์โมนเพศชายในระยะยาว โดยสุ่มสำรวจประชากรเพศชายที่อาศัยในเมืองปีนังประเทศมาเลเซียซึ่งมีประวัติการดื่มน้ำต้มใบกระท่อมมานานมากกว่า 2 ปี จำนวน 19 คน (อายุเฉลี่ย 30±5.6 ปี) จากการตอบแบบสอบถามพบว่า อายุเฉลี่ยของอาสาสมัครทั้ง 19 คนที่เริ่มดื่มน้ำต้มใบกระท่อมคือ 22.5±6.0 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาในการดื่มน้ำต้มใบกระท่อมโดยเฉลี่ยนานมากกว่า 6 ปี และขนาดที่ดื่มโดยเฉลี่ยคือ วันละ 3.5 แก้ว (เทียบเท่ากับการได้รับสารสำคัญ mytragynine เท่ากับวันละ 76.23-94.15 มก.) และเมื่อทำการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนเพศได้แก่ testosterone, follicle stimulating hormone (FSH) และ luteinizing hormone (LH) และค่าชีวเคมีในเลือดอื่นๆ พบว่า การดื่มน้ำต้มใบกระท่อมในขนาดและระยเวลาดังกล่าวไม่ส่งผลต่อระดับฮอร์โมนเพศของอาสาสมัครและค่าชีวเคมีในเลือดแต่อย่างใด ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การดื่มน้ำต้มใบกระท่อมไม่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายแต่อย่างใด

J Ethnopharmacol. 2018; 221: 30-36.