ฤทธิ์ลดการเกิดไขมันพอกตับและลดความเสี่ยงภาวะหลอดเลือดแข็งตัวของสารสกัดลูกใต้ใบ

การทดสอบในหนูแรทเพศผู้ที่ป้อนสารสกัดน้ำจากต้นลูกใต้ใบ (Phyllanthus niruri L.) ขนาด 1,000 มก./กก. น้ำหนักตัว หรือป้อนสารสกัด 50% เมทานอลจากต้นลูกใต้ใบ ขนาด 10 มล./กก.น้ำหนักตัว และสารสกัดเมทานอลจากต้นลูกใต้ใบ ขนาด 10 มล./กก.น้ำหนักตัว ร่วมกับการป้อนด้วยอาหารไขมันสูง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าสารสกัด 50% เมทานอลให้ผลชะลอการโรคไขมันสะสมในตับได้ดีที่สุด โดยลดการภาวะตับโต (hepatomegaly) ลง 16% การสะสมไขมันในช่องท้องลดลง 22% ระดับคอเลสเตอรอล คอเลสเตอรอลชนิด LDL กรดไขมันอิสระของสัตว์ทดลองลดลง 48%, 65% และ 25% ตามลำดับ รวมถึงลดค่าเอนไซม์ในตับทั้ง aspartate aminotransferase และ alanine aminotransferase ลดระดับอินซูลินและความดื้อต่ออินซูลินลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสารสกัดจากลูกใต้ใบ และให้ผลใกล้เคียงกับกลุ่มควบคุมบวกที่ได้ป้อนด้วยยาเมทฟอมิน ขนาด 500 มก./กก.น้ำหนักตัว โดยพบสารกลุ่มฟีนอลลิก ได้แก่ ellagic acid และ phyllanthin ในสารสกัด 50% เมทานอลของลูกใต้ใบ เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase และ pancreatic lipase ซึ่งช่วยในการย่อยไขมัน และยับยั้งกระบวนการละลายของคอเลสเตอรอลใน micelles (cholesterol micellaization) เป็นผลให้มีไขมันสะสมในเซลล์ลดลง จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากลูกใต้ใบมีผลลดไขมันได้ดี จึงอาจนำไปพัฒนาเพื่อใช้ในการรักษาภาวะไขมันพอกตับและลดความเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดแข็งตัวได้

Nutrients. 2017;9(7):766-84