การรับประทานเห็ดถังเช่าสีทองต่อสมรรถนะร่างกายขณะการออกกำลังกาย

จากการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุม แบบปกปิดสองทาง ( Randomized double-blinded controlled trial) ของการรับประทานเห็ดถั่งเช่าสีทองต่อสมรรถนะร่างกายของอาสาสมัครสุขภาพดีและออกกำลังกายสม่ำเสมอ โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก (6 คน) ให้รับประทานเห็ดถั่งเช่าสีทองที่มีการผสมผงเห็ดชนิดอื่นๆอีก 5 ชนิดในรูปแบบแคปซูล [ประกอบด้วยเห็ดถังเช่าสีทอง (Cordyceps militaris), เห็ดหลินจือ (Garnoderma lucidum), เห็ดนางรมหลวง (Pleurotus eryngii), เห็ดหอม (Lentinula edodes), เห็ดยามาบูชิตาเกะ (Hericium erinaceus), และเห็ดหางไก่งวง (Trametes versicolor) โดยไม่ระบุสัดส่วน] ขนาดวันละ 4 กรัม นานติดต่อกัน 3 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มที่ 2 (4 คน) ให้รับประทาน maltodextrin ในขนาดและระยะเวลาเท่ากัน (กลุ่มควบคุม) โดยทุก 1 ทุกสัปดาห์ จะทำการทดสอบสมรรถนะร่างกายด้วยการตรวจวัดค่าความสามารถสูงสุดในการนำออกซิเจนไปใช้ (maximal oxygen consumption; VO2max), ระยะเวลาก่อนหมดแรง (time to exhaustion; TTE) และระดับของการออกกำลังกายที่ทำให้ต้องหายใจหนักขึ้น (ventilatory threshold; VT) ในระหว่างที่อาสาสมัครทำการออกกำลังกายบนเครื่อง cycle ergometer และทำการคำนวณค่าความสัมพันธ์ของกำลังงานที่ทำได้สูงสุดต่อมวลร่างกาย (relative peak power output; RPP), ค่าเฉลี่ยของกำลังงานที่ทำได้ (average power output; AvgP), และค่าร้อยละของการหยุดพัก (percent drop; %drop) ในช่วงเวลา 3 นาที ผลจากการทดสอบพบว่าการทานเห็ดถั่งเช่าสีทองเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ มีผลทำให้ค่า VO2max, TTE และ VT ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม จากการศึกษาจึงสรุปได้ว่า การทานเห็ดถังเช่าสีทองที่มีการผสมผงเห็ดชนิดอื่นๆอีก 5 ชนิดในรูปแบบแคปซูลเป็นเวลา 3 สัปดาห์อาจช่วยเพิ่มสมรรถนะของร่างกายขณะออกกำลังกายได้

J Diet Suppl. 2016; 13:1-13.