ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดจากใบกระท่อม

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเมทานอลจากใบกระท่อม (Mitragyna speciosa) ในการป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูแรทโดยใช้แบบจำลองที่ชักนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ได้แก่ การทำให้เกิดความเครียดด้วยการแช่น้ำ (water immersion restraint stress), แอลกอฮอล์ และ acetylsalicylic acid และการชักนำให้เกิดหลอดอาหารอักเสบจากกรดไหลย้อน (reflux esophagitis) ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดขนาด 200 และ 400 มก./กก. สามารถลดขนาดของแผลในกระเพาะอาหาร (ulcer Index) ที่เกิดจาก water immersion restraint stress ได้เช่นเดียวกับสาร mitragynine ขนาด 2 มก./กก. และยา Ranitidine ขนาด 50 มก./กก. สำหรับการเหนี่ยวนำด้วยแอลกอฮอล์ พบว่ามีเพียงยา omeprazole ขนาด 20 มก./กก. ที่มีผลลดการเกิดแผลได้ ขณะที่สารสกัดจากใบกระท่อมไม่มีผล และในการเหนี่ยวนำด้วย acetylsalicylic acid พบว่าสารสกัดที่ขนาด 400 มก./กก. และยา omeprazole มีผลลดการเกิดแผลได้ ส่วนการเหนี่ยวนำให้หลอดอาหารอักเสบจากกรดไหลย้อน พบว่าสารสกัดที่ขนาด 400 มก./กก. และยา sucralfate ขนาด 500 มก./กก. สามารถลดการเกิดแผลได้ อย่างไรก็ตามสารสกัดจากใบกระท่อมไม่มีผลต่อปริมาณกรด และค่า pH ของการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร

Songklanakarin J Sci Technol 2018;40(2):258-63.