ผลของการรับประทานสาร theaflavin ต่อน้ำหนักตัว ไขมัน และกล้ามเนื้อในอาสาสมัครสุขภาพดี

จากการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม ปกปิดสองทาง และมีกลุ่มควบคุมเป็นยาหลอก (a randomized, double-blind, placebo-controlled study) เพื่อศึกษาผลของการรับประทานสารสีแดงกลุ่ม theaflavin ซึ่งจัดเป็นสารในกลุ่มโพลีฟีนอล (polyphenols) ที่พบในชาดำ (black tea) ต่อน้ำหนักตัว ไขมัน และกล้ามเนื้อ ในอาสาสมัครสุขภาพดีทั้งเพศชายและเพศหญิงชาวญี่ปุ่น จำนวน 30 คน โดยอาสาสมัครจะถูกแบ่งเป็น 4 กลุ่มและสุ่มให้ได้รับสารกลุ่ม theaflavin ขนาด 50 หรือ 100 มก./วัน สารกลุ่ม catechin ซึ่งพบในชาเขียว (green tea) ขนาด 400 มก./วัน หรือ dextrin ซึ่งเป็นยาหลอก (placebo) เป็นเวลานาน 10 สัปดาห์ จากนั้นจึงประเมินผลจาก น้ำหนักตัว (body weight) ร้อยละของไขมันในร่างกาย (body fat percentage), ร้อยละของไขมันที่ชั้นใต้ผิวหนัง (subcutaneous fat percentage) และร้อยละของกล้ามเนื้อโครงร่าง (skeletal muscle percentage) ทุก 2 สัปดาห์ พบว่าหลังจากสัปดาห์ที่ 8 กลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับสารกลุ่ม theaflavin ทั้งสองขนาด มีน้ำหนักตัว ร้อยละของไขมันในร่างกาย และร้อยละของไขมันที่ชั้นใต้ผิวหนังลดลง และร้อยละของกล้ามเนื้อโครงร่างเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับสารกลุ่ม catechin หรือยาหลอก จากผลการทดลองนี้สามารถสรุปได้ว่า การรับประทานสารกลุ่ม theaflavin ส่งผลดีต่อระดับไขมันและกล้ามเนื้อของอาสาสมัครที่สุขภาพดี

Biosci Biotechnol Biochem 2017;81(2):311-5.