ฤทธิ์บรรเทาอาการของโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคลำไส้แปรปรวนของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดเทียนสัตตบุษย์

การศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม ปกปิดสองทาง มีกลุ่มควบคุมเป็นยามาตรฐานและยาหลอก (A randomized double-blinded active and placebo controlled clinical trial) เพื่อทดสอบฤทธิ์บรรเทาอาการของโรคซึมเศร้าของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดเทียนสัตตบุษย์ (Pimpinella anisum) ในผู้ป่วยโรคลำไส้แปรปรวน (irritable bowel syndrome) ที่มีภาวะซึมเศร้าในระดับอ่อนถึงปานกลางจำนวน 120 ราย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน กลุ่มที่ 1 ได้รับแคปซูลน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดเทียนสัตตบุษย์ (AnisEncap) ซึ่งบรรจุน้ำมัน 200 มก./แคปซูล กลุ่มที่ 2 ได้รับแคปซูลยามาตรฐานน้ำมันเปเปอร์มิ้นท์ (Colpermin) ซึ่งบรรจุน้ำมัน 187 มก./แคปซูล และกลุ่มที่ 3 ได้รับยาหลอก โดยทุกกลุ่มจะได้รับสารทดสอบครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร ทำการทดลองนาน 4 สัปดาห์ และเฝ้าติดตามผลต่ออีก 2 สัปดาห์ (รวม 6 สัปดาห์) ทำการวิเคราะห์ผลด้วยแบบประเมิน Beck Depression Inventory–II พบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดเทียนสัตตบุษย์มีอาการต่างๆ ของโรคซึมเศร้าลดลง ซึ่งให้ผลดีกว่ากลุ่มที่ได้รับยามาตรฐาน Colpermin และกลุ่มที่ได้รัยยาหลอกอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดเทียนสัตตบุษย์มีฤทธิ์บรรเทาอาการของโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคลำไส้แปรปรวนได้ (Mosaffa-Jahromi 2017)

J Evid Based Complementary Altern Med 2017;22(1):41-6.