สารสกัดจากมะรุมลดความเป็นพิษเฉียบพลันที่เกิดจากการเหนี่ยวนำด้วย aluminium phosphide ต่อหัวใจของหนูแรท

สารสกัดมะรุม (ไม่ระบุส่วนที่ใช้และตัวทำละลาย) ขนาด 100 มก./กก. น้ำหนักตัว ถูกป้อนให้หนูแรทในเวลา 1 ชม. หลังจากหนูแรทถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพิษเฉียบพลันต่อหัวใจด้วยสาร aluminium phosphide ซึ่งเป็นสารกำจัดศัตรูพืช ในขนาด 2 มก./กก. น้ำหนักตัว โดยการป้อน ผลการศึกษาพบว่าการให้ aluminium phosphide มีผลทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงของเส้นใยกล้ามเนื้อหัวใจ การบวมของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ การตายของเนื้อเยื่อหัวใจ รวมถึงเกิดการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของระดับสาร malondialdehyde (MDA) ซึ่งเป็นสารที่บ่งชี้การเกิดขบวนการออกซิเดชันของไขมัน และทำให้เกิดการลดลงของเอนไซม์ต้านออกซิเดชัน catalase และ glutathione reductase อย่างไรก็ตาม การให้สารสกัดมะรุมมีผลปกป้องเนื้อเยื่อหัวใจของหนูที่ได้รับสารพิษ aluminium phosphide โดยลดระดับความรุนแรงของการบวมและความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจ เพิ่มระดับเอนไซม์ catalase และ glutathione reductase และลดระดับ MDA

Toxicology Reports 2018;5:209-12.