ผลของการใช้น้ำมันดอกกุหลาบมอญทาบริเวณหลังช่วงล่างที่ปวดในหญิงตั้งครรภ์

ศึกษาแบบสุ่มในหญิงตั้งครรภ์อายุ 18-35 ปี ที่มีอายุครรภ์ในช่วง 12-33 สัปดาห์ จำนวน 120 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 40 คน กลุ่มที่ 1 ให้ทาน้ำมันดอกกุหลาบที่มีน้ำมันอัลมอนด์เป็นตัวพา จำนวน 7 หยด ต่อพื้นที่ๆปวด 100 ตร.ซม. วันละ 2 ครั้ง และห้ามนวด นาน 4 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 ให้ทาน้ำมันอัลมอนด์ ในขนาดที่เท่ากันกลับกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 3 ไม่ต้องทาอะไร ในบริเวณที่ปวด ประเมินอาการปวดโดยการใช้ Visual Analog Scale และแบบสอบถาม Roland-Morris Disability Questionnaires พบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำมันดอกกุหลาบมอญอาการปวดหลังช่วงล่างลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับน้ำมันดอกกุหลาบมอญ จากการศึกษานี้สรุปได้ว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการปวดหลังช่วงล่างเมื่อใช้น้ำมันดอกกุหลาบมอญทาบริเวณที่ปวด ขนาด 7 หยด ต่อพื้นที่ๆปวด 100 ตร.ซม. สามารถบรรเทาอาการปวดหลังลงได้ โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ

Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine 2017;22(1):120-6.