ฤทธิ์ป้องกันตับเสียหายของสารสกัดซาโปนินจากใบโสมอเมริกัน

ศึกษาฤทธิ์ป้องกันตับเสียหายของโสมอเมริกัน (Panax quinquefolius) โดยป้อนสารสกัดซาโปนิน (saponins) ที่สกัดได้จากส่วนใบ ขนาดวันละ 150 และ 300 มก./กก. ให้แก่หนูเม้าส์นานติดต่อกัน 7 วัน ก่อนป้อนยา acetaminophen ขนาด 250 มก./กก. ซึ่งการกินยาดังกล่าวในปริมาณสูงจะมีผลข้างเคียงทำให้ตับเกิดความเสียหายได้ ผลจากการศึกษาพบว่า การป้อนสารสกัดซาโปนินมีผลป้องกันความเสียหายของตับหนูเม้าส์เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มที่ป้อนยา acetaminophen อย่างเดียว โดยมีผลลดการทำงานของเอนไซม์และการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตับได้แก่ alanine aminotransferase (ALT), aspartate transaminase (AST) มีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยลดระดับ tumor necrosis factor (TNF-α), interleukin-1β (IL-1β) และลดการแสดงออกของเอนไซม์ cyclooxygenase-2 (COX-2) และ nitric oxide synthase (iNOS) แปรตามความเข้มข้นของสารสกัด (dose-dependent) และมีผลยับยั้งกระบวนการชักนำให้เกิดการตายของเซลล์แบบ apoptotic โดยเพิ่มการแสดงออกของโปรตีน Bcl-2 และลดการแสดงออกของโปรตีน Bax และ caspase-3 นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชันโดยลดการเกิดสาร malondialdehyde และ 4-hydroxynonenal และเพิ่ม glutathione (GSH) และการทำงานของเอนไซม์ superoxide dismutase (SOD) ผลจากการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สารซาโปนินจากใบโสมอเมริกันมีฤทธิ์ป้องกันตับเสียหายจากยา acetaminophane โดยมีกลไกในการต้านออกซิเดชัน ยับยั้งการตายของเซลล์แบบ apoptotic และต้านการอักเสบ

J Agric Food Chem. 2017; 65(18): 3684-92.