ผลการเปรียบเทียบระหว่างการรับประทาน ขิง วิตามินบี 6 และยาหลอก ในการรักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ในช่วง 3 เดือนแรกของหญิงตั้งครรภ์

การศึกษาแบบสุ่มและปกปิดทั้งสามฝ่ายในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ระหว่าง 6 – 16 สัปดาห์ ที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนเล็กน้อยจนถึงปานกลาง จำนวน 77 คน แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม กลุมที่ 1 จำนวน 28 คน ให้รับประทานขิงผงชนิดแคปซูล ขนาด 500 มก. วันละ 2 ครั้ง กลุ่มที่ 2 จำนวน 26 คน ให้รับประทานวิตามินบี 6 ขนาด 40 มก. วันละ 2 ครั้ง กลุ่มที่ 3 จำนวน 23 คน รับประทานยาหลอก นาน 4 วัน จากนั้นใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินอาการคลื่นไส้อาเจียน พบว่ากลุ่มที่รับประทานขิงผง และวิตามินบี 6 สามารถลดความถี่ของอาการคลื่นไส้ อาเจียน อาการขย้อน ได้ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับขิงผงและวิตามินบี 6 ประสิทธิภาพในการลดความถี่ของอาการคลื่นไส้อาเจียนใกล้เคียงกัน จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าขิงผลชนิดแคปซูลขนาด 1,000 มก./วัน นาน 4 วัน สามารถลดความถี่การคลื่นไส้อาเจียนในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ระหว่าง 6 - 16 สัปดาห์ ได้ดีพอกับวิตามินบี 6 โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ

The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine.