การศึกษาทางคลินิก ระยะที่ 2 ของสาร 6-gingerol ในขิงกับการรักษาอาการอาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดที่ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน

สาร 6-gingerol ในขิงมีการศึกษาทางคลินิกในระยะแรกมาแล้วว่ามีฤทธิ์ต้านการอาเจียนได้ โดยไปยับยั้ง neurokinin-1, serotonin และ dopamine receptors การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาระยะที่ 2 แบบสุ่มในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งและได้รับการผ่าตัดแล้ว แต่ต้องได้รับยาเคมีบำบัดต่อที่มีอายุมากกว่า 18 ปี จำนวน 88 คน ผู้ป่วยทุกคนจะได้รับยาแผนปัจจุบันที่รักษาอาการคลื่นไส้อาเจียน ondansetron, metoclopramide และ dexamethasone แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 42 คน ได้รับสารสกัด 6-gingerol 10 มก. วันละ 2 ครั้ง กลุ่มที่ 2 จำนวน 46 คน ได้รับยาหลอก นาน 12 สัปดาห์ พบว่าอัตราการตอบสนองต่อการรักษาของสาร 6-gingerol ในขิงสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก (77 vs. 32%) และกลุ่มที่ได้รับสาร 6-gingerol มีความอยากอาหารมากกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก เมื่อประเมินคะแนนคุณภาพชีวิตพบว่ากลุ่มที่ได้รับ 6-gingerol มีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกเมื่อทำการศึกษาได้ 64 วัน (86.21 vs. 72.36) โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงจาการได้รับสาร 6-gingerol นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มที่ได้รับสาร 6-gingerol มีความอ่อนเพลียลดน้อยลง จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าสาร 6-gingerol สามารถช่วยลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน อาการอ่อนเพลียลดน้อยลง ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งและได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดและต้องได้รับเคมีบำบัดแล้วมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งต้องมีการศึกษาในระยะที่ 3 ต่อไปอีก

Med Oncol 2017;34:69.