ฤทธิ์ปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศชายของต้นหนามกระสุน

การศึกษาฤทธิ์ต่อสมรรถภาพทางเพศชายของต้นหนามกระสุน (Tribulus terrestris L.) โดยสุ่มให้อาสาสมัครเพศชายที่มีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอย่างอ่อนและปานกลาง (mild or moderate erectile dysfunction อย่างน้อย 6 เดือน) จำนวน 180 คน รับประทานยาเม็ดสารสกัดจากต้นหนามกระสุน (Tribestan®) ขนาด 250 มก. (ประกอบด้วยสารสกัดมาตรฐาน furotanol sapaonin ไม่น้อยกว่า 112.5 มก.) ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังมื้ออาหาร หรือรับประทานยาหลอก ติดต่อกัน 12 สัปดาห์ จากการประเมินผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามของ International Index of Erectile Function (IIEF) พบว่ากลุ่มที่ได้รับยาเม็ดหนามกระสุนช่วยปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศของอาสาสมัคร เพิ่มความพึงพอใจระหว่างการร่วมเพศ (intercourse satisfaction) การสุขสุดยอด (orgasmic function) ความต้องการทาง (sexual desire) และความพอใจทางเพศโดยรวม (Overall satisfaction) เพิ่มมากขึ้นกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่พบอาการข้างเคียงที่เป็นอันตรายหรืออาการไม่พึงประสงค์ จากผลการนี้สามารถสรุปได้ว่ายาเม็ดจากต้นหนามกระสุนให้ผลปรับปรุงพฤติกรรมทางเพศในผู้ป่วยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้

Matuitas 2017;99:20-6