ฤทธิ์บรรเทาอาการวัยทองในสตรีหลังหมดประจำเดือนของผักชีล้อม

การศึกษาแบบ triple-blind, placebo-controlled trial ในอาสาสมัครสตรีที่เข้าสู่วัยทอง จำนวน 90 คน อายุระหว่าง 45-60 ปี โดยแบ่งให้รับประทานแคปซูลน้ำมันหอมระเหยจากต้นผักชีล้อม (Foeniculum vulgare Mill.) ขนาด 100 มก. วันละ 2 แคปซูล นาน 8 สัปดาห์ ทำการประเมินผลโดยให้อาสาสมัครตอบแบบสอบถาม The Menopause Rating Score (MRS) เพื่อประเมินอาการโดยรวม อาการร้อนวูบวาบ อาการนอนไม่หลับ และภาวะทางด้านจิตใจ เช่น ภาวะเครียด และกังวล เปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง พบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำมันหอมระเหยจากผักชีล้อมมีค่าเฉลี่ยของ MRS ลดลง โดยพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทั้งสัปดาห์ที่ 4, 8 และ 10 ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับยาหลอก ไม่พบรายงานความแตกต่างในระหว่างก่อนและหลังการทดสอบ แสดงให้เห็นว่าน้ำมันหอมระเหยจากต้นผักชีล้อม สามารถลดอาการจากภาวะวัยทองในสตรีหลังหมดประจำเดือนได้

Menopause 2017;27(9):1-5