ผลของการรับประทานวีทกราส (ต้นอ่อนข้าวสาลี) ต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดในผู้หญิงที่มีระดับไขมันสูงในเลือดและมีอาการวัยทอง

การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมในผู้หญิงที่มีระดับไขมันในเลือดสูงและมีอาการวัยทอง จำนวน 59 คน อายุ 30-60 ปี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป้นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ได้รับสารสกัด วีทกราส (ต้นอ่อนข้าวสาลี) ชนิดแคปซูล ขนาด 3.5 ก./วัน นาน 10 สัปดาห์ พบว่าในกลุ่มที่ได้รับวีทกราส ระดับคอเลสเตอรอลรวมลดลง 5.4% ระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL (low density lipoprotein) ลดลง 4.4% ระดับไตรกลีเซอไรด์ลดลง 9.5% และระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL (high density lipoprotein) ลดลง 6% หลังการทดลองเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และระดับคอเลสเตอรอลรวม ระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL ระดับไตรกลีเซอไรด์ และระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในกลุ่มที่รับสารสกัดวีทกราสเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองพบว่ามีค่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้สารสกัดวีทกราสยังมีผลช่วยให้อาการวัยทองดีขึ้น จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการรับประทานสารสกัดวีทกราสชนิดแคปซูล ขนาด 3.5 ก./วัน นาน 10 สัปดาห์ มีผลให้ระดับคอเลสเตอรอลรวม คอเลสเตอรอลชนิดLDL ไตรกลีเซอไรด์ และระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL ลดลง ในผู้หญิงที่มีระดับไขมันในเลือดสูงและอาการวัยทองดีขึ้น

Journal of Dietary Supplements 2017;14(5):503-13.