การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการรับประทานมะระขี้นกและมะขามป้อมต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

ศึกษาในผู้ป่วยเบาหวาน 150 คน ทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 35 – 60 ปี ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง (Fasting blood sugar) มีค่ามากกว่า 200 มก./ดล. แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 50 คน กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานน้ำคั้นสดผลมะระขี้นก 100 มล. วันละ 1 ครั้ง ตอนเช้า กลุ่มที่ 2 รับประทานผงบดลูกมะขามป้อม 8 กรัม/วัน วันละ 1 ครั้ง ตอนเช้า นาน 8 สัปดาห์ กลุ่มที่ 3 ไม่ได้รับสมุนไพรใดๆ และมีกลุ่มควบคุมเป็นอาสาสมัครสุขภาพดี 50 คน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ได้รับน้ำคั้นผลมะระขี้นก และผงบดลูกมะขามป้อม ระดับคอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด์ และคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในเลือดลดลง และระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ได้รับสมุนไพรใดๆ และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของมะระขี้นก และมะขามป้อม พบว่าน้ำคั้นสดผลมะระขี้นกมีประสิทธิภาพในการลดระดับน้ำตาลในเลือด ระดับคอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอลชนิด LDL และ VLDL ในเลือด และเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL ได้ดีกว่าผงบดลูกมะขามป้อม จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าน้ำคั้นสดผลมะระขี้นกสามารถป้องกันโรคแทรกซ้อนของเบาหวานโดยเฉพาะโรคหัวใจล้มเหลวได้ดีกว่าผงบดลูกมะขามป้อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

Annals of Phytomedicine 2016;5(1):40-2.