ผลของการรับประทานอัลมอนด์ต่อระดับกรดยูริกในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

การศึกษาแบบสุ่มในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดจำนวน 150 คน แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 50 คน กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับอัลมอนด์ กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานเมล็ดอัลมอนด์จากปากีสถาน กลุ่มที่ 3 ให้รับประทานเมล็ดอัลมอนด์จากอเมริกา ขนาด 10 กรัม/วัน โดยนำเมล็ดอัลมอนด์แช่น้ำ 1 คืน แล้วนำมารับประทานก่อนอาหารเช้าทุกวัน นาน 12 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่รับประทานเมล็ดอัลมอนด์ระดับกรดยูริก ลดลง โดยในสัปดาห์ที่ 6 ของการศึกษา กลุ่มที่ได้รับเมล็ดอัลมอนด์จากปากีสถานและอเมริการะดับกรดยูริกในเลือดลดลง 13 - 16% และในสัปดาห์ที่ 12 ระดับกรดยูริกลดลง 14 - 18% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับอัลมอนด์ ในขณะที่ค่าความดันโลหิตในช่วงที่หัวใจบีบตัว คลายตัว น้ำหนักร่างกาย ไม่มีความแตกต่างกันในทุกกลุ่ม จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า การรับประทานอัลมอนด์แช่น้ำ 1 คืน ขนาด 10 กรัม/วัน ก่อนอาหารเช้าทุกวันมีผลลดระดับกรดยูริกในเลือดในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งจะช่วยป้องกันภาวะกรดยูริกสูงในเลือดและป้องกันการถูกทำลายของไตและหลอดเลือด

Nutrition Journal 2016;15:77.