ผลของสารสกัดขมิ้นในการบรรเทาอาการปวดเมื่อเปรียบเทียบกับยา ibuprofen ในผู้ป่วยกระดูกข้อเข่าอักเสบ

การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย ในผู้ป่วยข้อเข่าอักเสบจำนวน 367 คน ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 182 คน ให้รับประทานยาแก้ปวด ibuprofen ขนาด 1,200 มก./วัน กลุ่มที่ 2 จำนวน 185 คน ให้รับประทาน สารสกัดขมิ้นชัน 1,500 มก./วัน (สารสกัดขมิ้นชันแคปซูลละ 250 มก. รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล หลังอาหาร วันละ 3 ครั้ง) นาน 4 สัปดาห์ พบว่าในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของการทดลอง ทั้งสองกลุ่มอาการปวดอักเสบข้อเข่าดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการทดลอง และในสัปดาห์ที่ 4 ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม อาการข้อเข่าอักเสบดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อทดสอบด้วยการเดินในระยะเวลา 6 นาที ส่วนผลกระทบจากการใช้ยาทั้ง 2 ชนิด ก็ไม่แตกต่างกัน แต่ในกลุ่มที่ได้รับยาแก้ปวด ibuprofen จะมีอาการปวดท้อง หรือแน่นท้องมากกว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดขมิ้น ซึ่งจากการทดลองพบว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการใช้ยาทั้ง 2 ชนิด เท่าๆ กัน จากการศึกษในครั้งนี้สรุปได้ว่า สารสกัดขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการปวดข้อเข่าในผู้ป่วยข้อเข่าอักเสบได้ใกล้เคียงกับยาแก้ปวด ibuprofen ส่วนผลกระทบจากการใช้ยาพบว่าสารสกัดจากขมิ้นชันสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารได้ด้วย

Holiist Nurs Pract 2016;30(3):183-6.