ผลของสารอีควอล (equol) จากถั่วเหลืองหมัก และสารเรสเวอราทรอล (resveratrol) จากองุ่น ต่ออาการต่างๆ ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน

การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน 60 คน อายุระหว่าง 50-55 ปี ที่มีอาการร้อนวูบวาบ (hot flash) วิตกกังวล (anxiety) และซึมเศร้า (depressive) โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มทดสอบที่ได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1 เม็ด/วัน ซึ่งประกอบด้วยถั่วเหลืองหมัก 200 มก. ที่มีสารอีควอล (equol) 10 มก. และสารเรสเวอราทรอล (resveratrol) 25 มก. จากองุ่น เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก หลังจากนั้นทำการวัด ผลการศึกษาหลัก จากการประเมินความเกี่ยวข้องระหว่างอายุและอาการต่างๆ ของวัยหมดประจำเดือนด้วย Menopause Rating Scale (MRS) และผลการศึกษาเสริม จากการประเมินระดับความซึมเศร้าด้วย Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D) และประเมินเกี่ยวกับคุณภาพการนอนหลับด้วย Nottingham HealthProfile (NHP) ตามลำดับ
พบว่ากลุ่มทดสอบที่ได้รับสาร equol และ resveratrol มีอาการต่างๆ ที่เป็นผลมาจากภาวะหมดประจำเดือนดีขึ้น โดยเฉพาะอาการช่องคลอดแห้ง อาการของหัวใจ และปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ โดยมีค่าคะแนน MRS ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก นอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดการทดสอบในสัปดาห์ที่ 12 จากการสังเกตการณ์ความสนใจในการทำงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อชี้วัดอาการซึมเศร้า พบว่ากลุ่มทดสอบมีจำนวนอาสาสมัครมีอาการซึมเศร้าลดลง โดยมีผลปรับปรุงค่าคะแนน HAM-D และมีผลช่วยให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้น โดยมีผลปรับปรุงค่าคะแนน NHP เช่นเดียวกัน
จากผลการทดสอบจึงสรุปได้ว่าการได้รับสาร equol จากถั่วเหลืองหมัก และสาร resveratrol จากองุ่น เป็นเวลา 12 สัปดาห์ อาจมีผลช่วยในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและบรรเทาอาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะหมดประจำเดือนในผู้หญิงสุขภาพดีได้

Maturitas 2017;96:77-83.