ฤทธิ์บรรเทาอาการลำไส้แปรปรวนของน้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นและเทียนแกลบ

การศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยลำไส้แปรปรวนที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางทั้งหญิงและชายจำนวน 121 คน (จากการประเมินด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับความรุนแรงของอาการต่างๆ ของโรคลำไส้แปรปรวน Irritable Bowel Syndrome Symptom Severity Score; IBS-SSS มีคะแนนเท่ากับ 100-300 และจากการประเมินความเจ็บปวดด้วย 100 mm analogue scale มีคะแนนเท่ากับ 30-70) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ให้รับประทานยาแคปซูลที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยจากขมิ้น (Curcuma longa) ซึ่งมีงานวิจัยระบุว่ามีฤทธิ์ต้านอักเสบ ปริมาณ 42 มก. และน้ำมันหอมระเหยจากเทียนแกลบหรือผักชีล้อม (Foeniculum vulgare; fennel) ซึ่งมีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อเรียบของลำไส้และขับลม ช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ ปริมาณ 17.5 มก. รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล 2 ครั้ง/วัน เป็นเวลา 30 วัน ผลการทดสอบพบว่าแคปซูลขมิ้นและเทียนแกลบมีความปลอดภัย ผู้ป่วยมีความสามารถทนต่อยา (tolerability) ได้ดี เมื่อประเมินอาการด้วยแบบสอบถาม IBS-SSS เปรียบเทียบกับช่วงเริ่มทำการศึกษา พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง แสดงว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และยังมีผลลดความเจ็บปวดบริเวณช่องท้องและอาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้จากการให้ผู้ป่วยตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นผลสืบเนื่องจากอาการของโรค (Irritable Bowel Syndrome Quality of life) พบว่ากลุ่มที่ได้รับแคปซูลขมิ้นและเทียนแกลบมีค่าคะแนนที่แสดงว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอย่างคงที่ จากผลการประเมินจึงสรุปได้ว่า น้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นและเทียนแกลบ มีผลช่วยบรรเทาอาการต่างๆ ของโรคลำไส้แปรปรวน และส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อใช้เป็นระยะเวลามากกว่า 30 วัน

J Gastrointestin Liver Dis 2016;2:151-157.