ฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินจากมังคุด

การศึกษาฤทธิ์ต้านสะเก็ดเงินในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลที่ผิวหนังซึ่งมีลักษณะเหมือนโรคสะเก็ดเงิน (psoriasis-like skin lesions) ด้วยยาอิมิควิโมด (Imiquimod) โดยให้หนูกินสาร isogarcinol (YDIS) ซึ่งแยกได้จากเปลือกมังคุด ในขนาด 100 มก./กก. วันละครั้ง นาน 7 วัน เปรียบเทียบกับการที่หนูได้รับยา cyclosporine A (CsA) ขนาด 50 มก./กก พบว่าการแบ่งตัวและการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติบริเวณเซลล์ผิวหนังของหนูที่ได้รับ YDIS ลดลงอย่างชัดเจน การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับ interleukin-23 (IL-23)/T-helper 17 (Th17) axis รวมทั้งสารก่อการอักเสบอื่นๆ เช่น tumor necrosis factor-α (TNF-α), IL-2 และ interferon (IFN)-γ ลดลง นอกจากนี้ YDIS ยังยับยั้งการกระจายตัวที่ผิดปกติของ T cell และยับยั้งการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง CD4+ T cells ไปเป็น Th17 cells ในม้ามของหนูที่ได้รับยาอิมิควิโมดด้วย เมื่อทำการตรวจสอบในซีรั่มก็พบว่า YDIS ทำให้ IL-10 เพิ่มขึ้น และทำให้ IL-17 ลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า YDIS มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ นอกจากนี้ยังพบว่า YDIS ทำให้เกิดความเสียหายต่อตับและไตน้อยกว่ายา CsA การศึกษาเพิ่มเติมในหลอดทดลองพบว่า YDIS สามารถทำให้เซลล์ผิวหนังชนิด HaCaT keratinocytes เกิดการตายได้มากกว่ายา CsA และสามารถยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากการเหนี่ยวนำด้วย lipopolysaccharide (LPS) ในเซลล์ดังกล่าวด้วย จากผลการทดลองทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าสาร isogarcinol ซึ่งแยกได้จากเปลือกมังคุดน่าจะมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน

J Agric Food Chem 2017;65:846-57.