ฤทธิ์ของมะม่วงต่อระบบหลอดเลือดฝอย (microcirculation) และเมตาบอลิซึมของกลูโคส

การทดสอบทางคลินิกในอาสาสมัครสุขภาพดีทั้งหญิงและชาย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน ให้รับประทานผงแป้งที่เตรียมจากผลมะม่วงระยะดิบ ขนาด 100 และ 300 มก./วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก เมื่อวัดการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดฝอยด้วยเทคนิค Oxygen-to-see System พบว่าการไหลของเลือดไหลอย่างรวดเร็ว (reactive hyperemia) มีค่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผงมะม่วงขนาด 100 มก. และที่ขนาด 300 มก. พบว่ามีผลช่วยลดระดับกลูโคสหลังรับประทานอาหาร (postpradial glucose) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก และระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม HbA1c ลดลงกว่าช่วงเริ่มทำการทดสอบ นอกจากนี้จากการทดสอบการตอบสนองของฮอร์โมนอินซูลินต่อระดับน้ำตาลในเลือด (oral glucose toterance test; OGTT) ยังพบว่ามีผลช่วยปรับปรุงการทำงานของผนังหลอดเลือด โดยลดระดับน้ำตาลที่สูงขึ้นหลังจากให้อาสามัครรับประทานกลูโคสขนาดสูง 75 ก. เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากผลการทดสอบสรุปได้ว่าผงแป้งที่เตรียมจากมะม่วงดิบ อาจมีฤทธิ์ปานกลางต่อระบบหลอดเลือดฝอย และเมตาบอลิซึมของกลูโคส รวมทั้งการทำงานของผนังหลอดเลือด ซึ่งมีผลต่อการไหลเวียนของเลือด รวมทั้งการขนส่งของกลูโคสและอินซูลินต่อเนื้อเยื่อเป้าหมายต่างๆ

Planta Med 2017 Feb 10.