ผลของการรับประทานสารสกัดใบแป๊ะก๊วยต่อกระบวนการคิดและการรับรู้ในอาสาสมัครสูงวัยที่มีอาการความจำเสื่อมหรือหลงลืม

ศึกษาผลของการรับประทานสารสกัด EGb 761 จากใบแป๊ะก๊วย (Ginkgo biloba) ต่อประสิทธิภาพกระบวนการคิดและการรับรู้ในอาสาสมัครสูงวัย (อายุระหว่าง 50-65 ปี) จำนวน 75 คน ทั้งเพศชายและหญิง ที่มีอาการความจำเสื่อมหรือหลงลืม โดยแบ่งอาสาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 (43 คน) ให้รับประทานสารสกัด EGb 761 ขนาดวันละ 240 มก. นานติดต่อกันเฉลี่ย 56 ±4 วัน และกลุ่มที่ 2 (32 คน) เป็นกลุ่มควบคุม ให้รับประทานยาหลอก โดยมีอาสาสมัครที่ต้องออกจากการทดลองทำให้เหลือ กลุ่มที่ 1 จำนวน 31 คน และกลุ่มที่ 2 จำนวน 30 คน ผลการทดสอบกระบวนการคิดและการรับรู้ด้วยแบบทดสอบ task-set-switching, delayed-response task, Go-NoGo task, prospective memory และ daily prospective memory และวัดการทำงานของสมองจากระดับออกซิเจนในเลือด (blood-oxygen-level-dependent, BOLD) ที่บริเวณต่างๆของสมองด้วยเครื่อง Functional magnetic resonance imaging (fMRI) พบว่า การรับประทานสารสกัด EGb 761 มีผลช่วยให้ความยืดหยุ่นทางความคิดและสติปัญญา (cognitive flexibility) ของอาสาสมัครดีขึ้น โดยไม่พบการเปลี่ยนแปลงในการตรวจการถูกกระตุ้นของสมอง นอกจากนี้ยังพบว่า มีแนวโน้มช่วยเพิ่มความสามารถในการยั้งคิดหรือการคิดก่อนการกระทำ (response inhibition) ซึ่งสัมพันธ์กับการเพิ่มระดับของสารสื่อประสาท dopamine ในสมองส่วนหน้า แสดงให้เห็นว่า การรับประทานสารสกัด EGb 761 จากใบแป๊ะก๊วยมีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการคิดและการรับรู้ในอาสาสมัครสูงวัยได้

Hum Psychopharmacol. 2016; 31(3): 227-42.