อันตรกิริยาระหว่างฟ้าทะลายโจรกับยาต้านการอักเสบนาโปรเซน (naproxen)

การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata Nees) กับยานาโปรเซน (naproxen) ซึ่งเป็นยาต้านการอักเสบของข้อ โดยป้อนสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร (ที่มีปริมาณ andrographolide ≈30% w/w) ขนาด 200 มก./กก. หรือป้อนสาร andrographolide สารสำคัญที่พบในฟ้าทะลายโจร ขนาด 60 มก./กก. ร่วมกับยานาโปรเซน ขนาด 7.5 มก./กก. ให้แก่หนูแรทติดต่อกัน 7 วัน พบว่าเมื่อป้อนฟ้าทะลายโจรร่วมกับยานาโปรเซน ทั้งสารสกัดฟ้าทะลายโจรและสาร andrographolide มีผลต่อค่าเภสัชจลนศาสตร์ (pharmocokimetic) ของยานาโปรเซน โดยมีผลทำให้ระดับยาในเลือดสูงสุด (Cmax) ระยะเวลาที่ระดับยาในเลือดสูงสุด (tmax) และปริมาณยาที่ถูกดูดซึมในร่างกาย (AUC0-t) ลดลง นอกนี้กลุ่มที่ได้รับสาร andrographolide ร่วมกับยานาโปรเซนยังมีผลต่อค่าเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamic) ของยา คือช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการต้านการอักเสบของข้อขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ป้อนยานาโปรเซนร่วมกับสารสกัดฟ้าทะลายโจร และกลุ่มที่ได้รับสารสกัดฟ้าทะลายโจรหรือสาร andrographolide เพียงอย่างเดียว การศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึงอันตรกิริยาระหว่างฟ้าทะลายโจรทั้งในรูปของสารสกัดและสาร andrographolide บริสุทธิ์ร่วมกับยานาโปรเซน อย่างไรก็ตามยังเป็นเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง ดังนั้นอาจต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในมนุษย์

J Ethnopharmacol 2016;195:214-21