ฤทธิ์เสริมการรักษาของน้ำมันหอมระเหยจากกุหลาบมอญต่ออาการปวดประจำเดือน

การศึกษาทางคลินิกในผู้หญิงอายุ 19-30 จำนวน 100 คน ที่มีอาการปวดประจําเดือนชนิดปฐมภูมิ โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับการฉีดยาต้านอักเสบและลดอาการปวด diclofenac sodium ขนาด 75 มก. เข้ากล้ามเนื้อ เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยา diclofenac sodium ร่วมกับการใช้น้ำมันหอมระเหยจากกุหลาบมอญ (Rosa × damascena Herrm.) 2% ในสุคนธบำบัด (aromatherapy) หลังจากนั้น 10 และ 30 นาที ประเมินความรุนแรงของอาการปวดของทั้งสองกลุ่มด้วย The visual analog scale (VAS) พบว่าทั้งสองกลุ่มมีค่าพารามิเตอร์ที่บ่งชี้ว่ามีอาการปวดลดลง โดยหลังจากทดสอบที่เวลา 30 นาที กลุ่มที่ได้รับน้ำมันหอมระเหยมีอาการปวดลดลงมากกว่ากลุ่มที่ได้รับยา diclofnac sodium เพียงอย่างเดียว จากผลการทดสอบจึงสรุปได้ว่าน้ำมันหอมระเหยจากกุหลาบมอญอาจมีฤทธิ์ช่วยเสริมการรักษาอาการปวดประจำเดือนด้วยยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-steroidal Anti-inflammatory drugs; NSAIDs) แต่นักวิจัยยังไม่สามารถระบุกลไกที่ชัดเจนของน้ำมันหอมระเหยจากกุหลาบมอญได้ ต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมต่อไป

Complement Ther Clin Pract 2016;24:45-9.