ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสำคัญจากชาเขียว

การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านมะเร็งของสาร (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG) ซึ่งเป็นสารสำคัญที่พบในชาเขียว (green tea) ในเซลล์มะเร็งที่แยกมาจากผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งชนิดหู คอ จมูก (Head and Neck Cancer) ได้แก่เซลล์มะเร็งในช่องปาก (oral cavity squamous cell carcinoma) ชนิด KB และเซลล์มะเร็งคอหอยส่วนล่าง (hypopharynx squamous cell carcinoma) ชนิด FaDu พบว่า เซลล์มะเร็งมีการแสดงออกของโปรตีน β-catenin เพิ่มขึ้น (β-catenin เป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งหลายชนิด) ในขณะที่สาร EGCG สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการตายแบบอะพอพโตซิส (apoptosis) ของเซลล์ KB และ FaDu ผ่านการยับยั้งการส่งสัญญานของโปรตีน β-catenin และลดการสร้างโปรตีน β-catenin ใน p53 ของเซลล์ KB นอกจากนี้สาร EGCG ยังเหนี่ยวนำให้เกิดการสลายโปรตีน β-catenin ด้วยระบบยูบิควิติน-โปรติเอโซม (ubiquitination and proteasomal degradation) และการศึกษาในหนูเม้าส์ที่ได้รับการฉีดเซลล์มะเร็งชนิด SCC VII/SF เข้าใต้ผิวหนัง จากนั้นจึงฉีดน้ำเปล่า หรือสาร EGCG เข้าทางช่องท้องในขนาด 25 หรือ 50 มก./กก. เป็นเวลา 5 วัน/สัปดาห์ พบว่าระดับโปรตีน β-catenin ในเนื้อเยื่อของหนูเม้าส์ลดลงและระดับ cleaved caspase-3 เพิ่มขึ้นโดยขึ้นกับขนาดของสาร EGCG ที่ได้รับ ส่งผลให้เซลล์มะเร็งเกิดการตายแบบอะพอพโตซิส ดังนั้นจากผลการทดลองดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่า สาร EGCG ออกฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยกลไกในการยับยั้งและทำลายโปรตีน β-catenin

Phytomedicine 2016;23:1344-55.