ฤทธิ์ลดอาการเหนื่อยล้าของฟ้าทะลายโจร

การศึกษาทางคลินิกแบบ a randomised double-blind placebo-controlled trial ในผู้ป่วยโรคมัลติเพิลสเกลอโรซิส หรือโรคเอ็มเอส หรือปลอกประสาทอักเสบ ที่พบการเป็นซ้ำ (relapsing-remitting multiple sclerosis; RRMS) และได้รับการรักษาด้วย interferon beta (IFN-β) จำนวน 22 คน อายุระหว่าง 18-50 ปี โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับยาเม็ดสารสกัดฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees) 170 มก. (ประกอบด้วยสาร andrographolides 85 มก.) ทุก 12 ชั่วโมง ต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม จากการวิเคราะห์แบบประเมิน The Fatigue Severity Scale (FSS) ซึ่งใชวัดความรุนแรงของอาการอ่อนลาที่มีผลตอรางกายและจิตใจในชีวิตประจําวัน พบว่ากลุ่มที่ได้รับยาฟ้าทะลายโจรมีอาการอ่อนล้าลดลงประมาณ 44% โดยทั้งสองกลุ่มไม่เกิดการเป็นซ้ำของโรคในระหว่างการทดสอบ ค่าคะแนน Expanded Disability Status Scale (EDSS) ซึ่งบ่งชี้ถึงความรุนแรงของโรค รวมทั้งค่าพารามิเตอร์บ่งชี้ความอักเสบไม่แตกต่างกันในทั้งสองกลุ่มเช่นเดียวกัน จากการการตรวจวินิจฉัยรอยโรคของผู้ป่วยด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic resonance imaging; MRI) พบว่ากลุ่มที่ได้รับยาฟ้าทะลายโจรมีผู้ป่วยที่พบรอยโรคที่มีสัญญาณภาพสูง (T2 lesion) น้อยกว่ากลุ่มควบคุม และมีผู้ป่วย 1 คน เกิดผื่นเล็กน้อยบริเวณผิวหนังแต่อาการดีขึ้นเมื่อรักษาด้วยยาต้านฮีสตามีน (anti-histamine) จากผลการทดสอบสรุปได้ว่ายาเม็ดฟ้าทะลายโจรอาจมีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้าในผู้ป่วย RRMS ที่ได้รับการรักษาด้วย IFN-β ได้ โดยพบว่าผู้ป่วยสามารถทนต่อยาได้ดี และไม่ก่อให้เกิดค่าความเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางคลินิก

BMC Neurol 2016;16:77.