ฤทธิ์ต้านเบาหวานของลูกใต้ใบ

ศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดเอทานอลจากส่วนเหนือดินของลูกใต้ใบ (Phyllanthus niruri ) โดยป้อนสารสกัดดังกล่าวขนาด 250-500 มก./กก. นาน 4 สัปดาห์ ให้กับหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นโรคเบาหวานและมีภาวะอ้วนและด้วยการฉีด steptozotocin และเลี้ยงด้วยอาหารทที่มีไขมันสูง พบว่าสารสกัดเอทานอลลูกใต้ใบขนาด 500 มก./กก. มีผลลดระดับไขมัน คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับหนูกลุ่มที่เป็นเบาหวานและมีภาวะอ้วน (กลุ่มควบคุม) ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าลูกใต้ใบมีฤทธิ์ต้านเบาหวานและช่วยลดไขมันในเลือดได้

J Pharm Biomed Anal 2016; 128: 302-12.