ผลต่อเมตาบอลิสมของกลูโคสและระดับไขมันในเลือดของน้ำมันเทียนดำในผู้ป่วยเบาหวาน

การศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 72 คน อายุ 30-60 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ได้รับแคปซูลน้ำมันเมล็ดเทียนดำ (Nigella sativa ) ขนาด 3 ก./วัน (ครั้งละ 1 แคปซูล, 3 ครั้ง/วัน) และกลุ่มที่ได้รับยาหลอกคือแคปซูลน้ำมันทานตะวัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำมันเทียนดำ มีระดับน้ำตาล ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C) ไตรกลีเซอไรด์ และ low density lipoprotein–cholesterol ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับน้ำมันทานตะวัน ขณะที่ระดับของคอเลสเตอรอลรวม ระดับอินซูลินและภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ลดลง และระดับของ high density lipoprotein–cholesterol เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมทั้งนี้ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มที่ได้รับแคปซูลน้ำมันเมล็ดเทียนดำหรือแคปซูลน้ำมันทานตะวันมีน้ำหนักและดัชนี้มวลกายลดลง จากรายงานวิจัยนี้อาจสรุปได้ว่า น้ำมันเทียนดำช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้

Food Res Int 2015;70:87-93.