การรับประทานสารสกัดโพลีฟีนอลจากมะกอกมีผลช่วยเพิ่มระดับ osteocalcin ซึ่งเป็นโปรตีนในกระดูก และช่วยให้ระดับไขมันในเลือดดีขึ้นในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีภาวะโรคกระดูกบาง

การศึกษาแบบสุ่มและปกปิดทั้งสองฝ่าย (double blind, randomized trial) ในหญิงวัยหมดประจำเดือน อายุระหว่าง 49 – 68 ปี ซึ่งมีภาวะโรคกระดูกบางที่กระดูกช่วงเอว (L2 – L4) จำนวน 64 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ได้รับสารสกัดโพลีฟีนอลจากใบมะกอก ขนาด 250 มก./วัน ร่วมกับแคลเซียม 1,000 มก./วัน ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุมได้รับยาหลอกเป็นแคลเซียม 1,000 มก./วัน นาน 12 เดือน จากนั้นประเมินกระดูกโดยดูค่า osteocalcin (โปรตีนในกระดูก) ความหนาแน่นของกระดูก และระดับไขมันในเลือด พบว่าระดับของ osteocalcin มี่ค่าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ความหนาแน่นของกระดูกในกลุ่มควบคุมมีค่าลดลง ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากใบมะกอกมีค่าเท่าเดิม และในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากใบมะกอกพบว่าระดับไขมันในเลือดดีขึ้น คือ ระดับคอลสเตอรอลรวม และคอเลสเตอรอลชนิด LDL มีค่าลดลง จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า การรับประทานสารสกัดโพลีฟีนอลจากใบมะกอกสามารถเพิ่มระดับ osteocalcin และช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลรวม และคอเลสเตอรอลชนิด LDL ได้ในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีภาวะโรคกระดูกบาง

J Nutr Health Aging 2015;19(1):77-86.