ฤทธิ์บรรเทาภาวะหัวใจขาดเลือดของสารโพลีฟีนอลจากโกโก้

การทดสอบผลของสารสกัดที่อุดมไปด้วยสารโพลีฟีนอลจากเมล็ดโกโก้ (polyphenol-enriched cocoa extract; PCE) ต่อกล้ามเนื้อหัวใจหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะขาดเลือด โดยทำการทดลองนอกร่างกายสัตว์ทดลอง (ex vivo) ซึ่งกล้ามเนื้อหัวใจของหนูแรทจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะขาดเลือดด้วยวิธีการดังนี้ ช่วงที่ 1 หัวใจได้รับเลือด (stabilization) 20 นาที ช่วงที่ 2 หัวใจขาดเลือด (global ischemic) 30 นาที ช่วงที่ 3 หัวใจได้รับเลือดกลับ (reperfusion) 60 นาที โดยหัวใจที่นำมาทดสอบแยกมาจากหนูแรทที่มีความดันโลหิตปกติ (normotensive rat) และหนูแรทที่มีความดันโลหิตสูง (spontaneously hypertensive rat) พบว่า PCE ขนาด 30 มคก./มล. ซึ่งให้ในช่วงที่ 3 (reperfusion) เป็นเวลา 10 นาที สามารถลดขนาดของบริเวณที่เสียหายจากการขาดเลือด ช่วยรักษาระดับของกลูต้าไธโอน (glutathione) ได้บางส่วน และช่วยเพิ่มระดับของ P-Akt, P-GSK-3β, P-eNOS ซึ่งลดลงจากภาวะขาดเลือด นอกจากนี้ยังช่วยให้การตอบสนองของ mitochondrial permeability transition pore (mPTP) ต่อ Ca2+ ดีขึ้น ลดการสร้าง superoxide และรักษาค่าความต่างศักย์ที่บริเวณเยื่อหุ้มไมโตคอนเดรีย (membrane potential; Δψm) ให้เป็นปกติ แสดงให้เห็นว่า PCE มีประสิทธิภาพในการบรรเทาภาวะหัวใจขาดเลือดในหนูแรทที่มีความดันโลหิตปกติและหนูแรทที่มีความดันโลหิตสูงได้ โดยมีกลไกเกี่ยวข้องกับ Akt/GSK-3β/eNOS dependent pathways

J Agric Food Chem 2016;64:5180-7.