ฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดกระเทียมที่ผ่านการบ่ม

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดกระเทียมที่ผ่านการบ่ม (aged garlic extract) ในอาสาสมัครสุขภาพดี จำนวน 120 คน อายุระหว่าง 21-50 ปี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 60 คน โดยให้สารสกัดกระเทียมขนาด 2.56 ก./วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ให้ยาหลอก เป็นเวลา 90 วัน ในช่วงฤดูที่มีการแพร่ระบาดของไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ ผลการทดสอบพบว่าหลังจากให้สารสกัดไป 45 วัน กลุ่มที่ให้สารสกัดกระเทียมส่งผลให้เซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ชนิด γδ-T และ natural killer (NK) cells ซึ่งเป็น specific innate-like lymphocytes แบ่งตัวได้ดีกว่ากลุ่มที่ให้ยาหลอก และเมื่อทดสอบครบ 90 วัน พบว่าอุบัติการณ์การเกิดไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ไม่แตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ่ม แต่กลุ่มที่ให้สารสกัดกระเทียมมีผลช่วยลดความรุนแรงและอาการของไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ได้ดีกว่ากลุ่มที่ให้ยาหลอก จากผลการทดสอบจึงสรุปได้ว่าสารสกัดกระเทียมบ่มมีฤทธิ์ช่วยเสริมการทำงานของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยลดความรุนแรงของอาการป่วยจากไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ได้ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการลดการอักเสบ

J Nutr 2016;146(2):433S-436S