ฤทธิ์ลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของแตงกวา

ทดลองให้หนูแรทกินผงแตงกวาที่ได้จากการนำน้ำคั้นของแตงกวา (Cucumis sativus L.) ไปผ่านความร้อนอุณหภูมิ 80°C เป็นเวลา 40 นาที แล้วทำให้เป็นผงแห้งที่อุณหภูมิ -20°C ขนาด 10, 100 และ 500 มก./กก. ทั้งในช่วงก่อน, หลัง และระหว่างที่ป้อนแอลกอฮอล์เข้มข้น 22% ให้แก่หนูแรท ผลการทดลองพบว่า การกินผงแตงกวาทุกขนาดในช่วงก่อนป้อนแอลกอฮอล์ 30 นาที มีผลลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดหนูลงในชั่วโมงที่ 7 ของการทดลองอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และมีผลเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในกระบวนการเมทาบอลิซึมของแอลกอฮอล์ในตับ ได้แก่ dehydrogenase (ADH) และ acetate dehydrogenase (ALDH) ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แตงกวามีฤทธิ์ลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดได้

Pak J Pharm Sci 2016;29(3 Suppl):1005-9.