ผลของการรับประทานขิงต่อปริมาณน้ำนมของสตรีในระยะหลังคลอด

ศึกษาผลของการรับประทานขิงต่อปริมาณน้ำนมของอาสาสมัครหญิงในระยะ 1 สัปดาห์แรกหลังคลอด (early postpartum period) จำนวน 63 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานแคปซูลเหง้าขิงแห้งขนาด 500 มก./กก. วันละสองครั้ง และกลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาหลอก (กลุ่มควบคุม) นานติดต่อกัน 7 วัน และทำการวัดปริมาณน้ำนมในวันที่ 3 และ 7 ของการศึกษา พบว่าในวันที่ 3 หลังคลอดบุตร ปริมาณน้ำนมของอาสาสมัครที่รับประทานแคปซูลเหง้าขิงมีมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (เฉลี่ย 191.0 ± 71.2 มล./วัน และ 135.0 ± 61.5 มล./วัน ตามลำดับ) แต่ในวันที่ 7 หลังคลอดบุตรพบว่า มีปริมาณน้ำนมไม่แตกต่างกันทั้งสองกลุ่ม และผลการตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนโปรแลคติน (prolactin) ซึ่งมีหน้าที่กระตุ้นต่อมน้ำนมให้เกิดการสร้างและหลั่งน้ำนมพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างสองกลุ่ม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าขิงมีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นปริมาณน้ำนมในระยะเริ่มแรกหลังคลอด (immediate postpartum period) และไม่พบรายงานการเกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์

Breastfeed Med 2016;11(7):1-5.