ฤทธิ์ต้านภาวะความจำเสื่อมจากใบบร็อคโคลี่

การศึกษาฤทธิ์ต้านภาวะความจำเสื่อมของส่วนสกัดคลอโรฟอร์มจากใบบร็อคโคลี่ (Brassica oleracea var. italica ; CBL) ในหลอดทดลองพบว่า CBL สามารถปกป้องเซลล์สมองและมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase (AChE) และการทดสอบในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความผิดปกติต่อการเรียนรู้และความจำจากการได้รับสาร amyloid beta (Aβ) โดยทำการทดสอบด้วย Y-maze, passive avoidance และ Morris water maze tests พบว่า CBL สามารถยับยั้งความผิดปกติดังกล่าวได้ นอกจากนี้ CBL ยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยเพิ่มระดับของของเอนไซม์ superoxide dismutase และลดอัตราส่วนของ oxidized glutathione (GSH)/total GSH รวมทั้งลดระดับของ malondialdehyde (MDA) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเหนี่ยวนำด้วยสาร Aβ และเมื่อทำการตรวจสอบเนื้อเยื่อในสมองของหนูเม้าส์พบว่า CBL สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ AChE จากการเหนี่ยวนำด้วยสาร Aβ ได้ด้วย และการทดสอบทางเคมีพบว่า CBL มีสาร oxo-dihydroxy-octadecenoic acid และสาร trihydroxyoctadecenoic acid เป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้สามารถสรุปได้ว่า ส่วนสกัดคลอโรฟอร์มจากใบบร็อคโคลี่มีฤทธิ์ต้านภาวะความจำเสื่อมจากการเหนี่ยวนำด้วย Aβ ได้

J Agric Food Chem 2016;64:3353-61.