ฤทธิ์ต้านอักเสบจากหัวหญ้าแห้วหมู

การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของ fulgidic acid ที่แยกได้จากส่วนหัวของหญ้าแห้วหมู (Cyperus rotundus L.) พบว่า fulgidic acid ลดการสร้าง nitric oxide (NO), prostaglandin E2 (PGE2), tumor necrosis factor-α (TNF-α) และ interleukin-6 (IL-6) ใน RAW264.7 macrophage ที่เกิดถูกเหนี่ยวนำในเกิดการสร้างสารก่อการอักเสบต่างๆ ข้างต้นด้วย lipopolysaccharide (LPS) โดย fulgidic acid ยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับ nitric oxide synthase (iNOS) และ cyclooxygenase-2 (COX-2) รวมทั้งลดระดับ mRNA ของ iNOS, COX-2, TNF-α และ IL-6 นอกจากนี้ fulgidic acid ยังยับยั้งกระบวน transcription ของ activator protein-1 (AP-1) และกระบวนการ phosphorylation ของ c-Fos และ c-Jun แต่ไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของ nuclear factor κB (NF-κB) จากผลดังกล่าว ทำให้สามารถสรุปได้ว่า fulgidic acid มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ด้วยกลไกยับยั้งการแสดงออกของ iNOS, COX-2, TNF-α และ IL-6 ผ่านการยับยั้ง AP-1 activation ซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนำด้วย LPS ใน RAW264.7 macrophages.

Biol Pharm Bull 2015;38(7):1081-6.