ผลของโสมเกาหลีแดงต่ออาการตาแห้งในผู้ป่วยโรคต้อหิน

มีผู้ป่วยโรคต้อหินจำนวนมากที่เกิดอาการตาแห้ง เนื่องจากใช้ยาหยอดตาเพื่อรักษาต้อหิน การศึกษาผลของโสมเกาหลีแดงในผู้ป่วยโรคต้อหิน จำนวน 49 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับโสมเกาหลีแดง ขนาด 3 ก./วัน (แคปซูลผงโสมเกาหลีแดง ขนาด 500 มก. ครั้งละ 2 แคปซูล, 3 ครั้ง/วัน) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ประเมินผลการศึกษาโดยวัดจากค่าความคงตัวของผิวของน้ำตา (tear film stability), การย้อมสีกระจกตา (fluorescein corneal staining), การขยายตัวของเส้นเลือดเลี้ยงเยื่อบุตา (conjunctival hyperemia), การสร้างน้ำตา (tear production), การตรวจต่อมน้ำตาไมโบเมียน (grade of meibomian gland dysfunction) และค่า Ocular Surface Disease Index ซึ่งเป็นการประเมินความรุนแรงของอาการตาแห้ง ผลการศึกษาพบว่า โสมเกาหลีแดงจะช่วยให้ความคงตัวของผิวของน้ำตา และอาการตาแห้งของผู้ป่วยดีขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก สรุปว่าโสมเกาหลีแดงอาจใช้เสริมในการรักษาอาการตาแห้งในผู้ป่วยที่ใช้ยาหยอดตาเพื่อรักษาต้อหินได้

J Ginseng Res 2015;39:7-13.