ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดเห็ดหลินจือ

การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดน้ำจากเห็ดหลินจือที่เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อซึ่งมีส่วนผสมของข้าวกล้องงอกเมื่อทดสอบในเซลล์ macrophage RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยไลโปโพลีแซคคาไรด์พบว่าสารสกัด ความเข้มข้น 0.25-1 มก./มล. มีฤทธิ์ลดการสร้างและการแสดงออกของยีนของสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ ได้แก่ ไนตริกออกไซด์พรอสตาแกลนดิน E2,cyclooxygenase (COX)-2, inducible nitric oxide synthase (iNOS), tumor necrosis factor (TNF)-α, interleukin (IL)-1β, IL-6, และ IL-10 นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของโปรตีนp38, ERK, JNK, MAPKs และnuclear factor kappa-B (NF-κB) ส่วนการศึกษาในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดลำไส้ใหญ่อักเสบด้วยสารdextran sulfate sodium (DSS) โดยให้สารสกัดขนาด 100 มก./กก./วัน เป็นเวลา 7 วัน พบว่าสารสกัดมีผลลดการอักเสบของลำไส้ใหญ่ของหนู โดยลดค่าตัวชี้วัดการกำเริบของโรค (disease activity index) ลดระดับของCOX-2, Interferon-gamma (IFN-γ), IL-1β, IL-6, iNOS, TNF-α ลดการเกิด lipid peroxidation และลดระดับเอนไซม์ myeloperoxidaseสรุปได้ว่าสารสกัดน้ำจากเห็ดหลินจือสามารถลดการอักเสบของลำไส้ใหญ่ทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองได้

Phytochemistry2015;114:125-36.