ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารจากมะขามป้อม

เมื่อนำสารสกัด 70% เอทานอลจากรากมะขามป้อม มาทำการแยกเพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พบว่าประกอบด้วยสารใหม่กลุ่ม highly oxygenated bisabolanesesquiterpenoid glycosides 14 ชนิด ได้แก่ phyllaemblicins H1-H14, สารphyllaemblicins B, C และ glochicoccinoside D ในการทดสอบฤทธิ์ต้านไวรัสของสารที่แยกได้ต่อเชื้อไวรัส 4 ชนิด ได้แก่ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H3N2, เชื้อไวรัสโรคเริม ชนิดที่ 1 (herpes simplex virustype 1, HSV-1), เชื้อเอนเทอโรไวรัส71 (enterovirus71, EV71)และเชื้อคอกแซกกีไวรัส B3 (coxackie virus B3, CVB3)ที่ก่อให้เกิดโรคมือ เท้า ปากพบว่าสาร glochicoccinoside Dมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ H3N2และ EV71โดยมีค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้งได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) เท่ากับ4.5±0.6 และ2.6±0.7 มคก./มล. ตามลำดับ นอกจากนี้พบว่าสารphyllaemblicins H1 มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอด A-549 และเซลล์มะเร็งตับ SMMC-7721 ด้วยโดยมีค่าIC50 เท่ากับ4.7±0.7 และ 9.9±1.3ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ

Phytochemistry2015;117:123-34.