ฤทธิ์เพิ่มความจำและบรรเทาความเครียดของเสาวรสลิ้นงู

การศึกษาฤทธิ์เพิ่มความจำและบรรเทาความเครียดของสารสกัด 60% เอทานอลจากเสาวรสลิ้นงู (Passiflora incarnate ; passionflower) ในหนูแรท โดยให้กินสารสกัดในขนาด 30, 100, 300 มก./กก. นน.ตัว/วัน ผ่านทางน้ำดื่ม เป็นเวลา 7 สัปดาห์ จากนั้นทำการทดสอบด้วย water maze และวัดระดับของกรดอะมิโน (amino acids), สารโมโนเอมีน (monoamines), และอนุพันธ์ต่างๆ ในสมองด้วย high performance liquid chromatography (HPLC) พบว่าหนูที่รับสารสกัดมีความวิตกกังวลลดลง มีความจำดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ นอกจากนี้ยังทำให้ระดับของ glutamic acid และ serotonin ซึ่งเป็นพิษต่อสมองมีระดับลดลง รวมทั้งเพิ่มกระบวนการกำจัดสารดังกล่าวด้วย และจากการศึกษากลไกการออกฤทธิ์พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของตัวรับกาบาเอ (GABAA receptors)

Phytother Res 2016;30:781-9.