ฤทธิ์ต้านอาการวิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งของน้ำมันหอมระเหยจากส้ม

การศึกษาทางคลินิกชนิด Cohort study เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอาการวิตกกังวลของน้ำมันหอมระเหยจากส้ม (Citrus aurantium L.) ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดไมอิลอยด์ (chronic myeloid leukemia; CML) จำนวน 42 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 14 คน กลุ่มที่ 1 ได้รับยาต้านอาการวิตกกังวล diazepam ขนาด 10 มก. กลุ่มที่ 2 ได้รับไอระเหยของน้ำมันหอมระเหยจากส้มขนาด 10 มล. เป็นเวลา 30 นาที และกลุ่มที่ 3 ได้รับยาหลอกโดยเป็นการพ่นละอองของน้ำเกลือนาน 30 นาที พบว่าน้ำมันหอมระเหยจากส้มช่วยบรรเทาอาการวิตกกังวลได้ดี และการตรวจสอบร่างกายทั่วไปพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากส้มทำให้ความดันโลหิตลดลง การเต้นของหัวใจลดลง และความถี่ของการหายใจดีขึ้น ในขณะที่ยา diazepam ทำให้ความดันโลหิตลดลงเท่านั้น ส่วนยาหลอกไม่ให้ผลใดๆ เลย แสดงให้เห็นว่าน้ำมันหอมระเหยจากส้มสามารถบรรเทาอาการวิตกกังวลในผู้ป่วย CML ได้

Phytother Res 2016;30:613-7.