ฤทธิ์ลดความดันและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทานอลจากดอกคำฝอย

การศึกษาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความดันเลือดสูงจากการตีบของหลอดเลือดแดงที่ไต โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มที่ได้รับสารสกัดเอทานอลจากดอกคำฝอย ขนาด 500 มก./กก./วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ กลุ่มที่ได้รับยา captopril ขนาด 5 มก./กก./วัน กลุ่มควบคุม คือ กลุ่มผ่าตัดหลอก และกลุ่มที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความดันเลือดสูงจากการตีบของหลอดเลือดแดงที่ไต แต่ไม่ได้รับสารสกัดดอกคำฝอย พบว่าสารสกัดจากดอกคำฝอยและยา captopril สามารถลดความดันเลือด ลดการผลิตซุปเปอร์ออกไซด์ในหลอดเลือด และลดระดับของมาลอนไดอัลดีไฮด์ในพลาสมาได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมและหนูในกลุ่มที่ไม่ได้รับสารสกัดดอกคำฝอย แสดงว่าสารสกัดจากดอกคำฝอยมีฤทธิ์ลดความดันในหนูที่มีความดันเลือดสูงจากการตีบของหลอดเลือดแดงที่ไตได้ โดยมีความสัมพันธ์กับการลดลงของภาวะเครียดออกซิเดชัน

Srinagarind Med J 2016; 31(1):75-81.