ผลลดความดันโลหิตสูงของเครื่องดื่มที่ผสมสารสกัดจากเมล็ดองุ่น

การศึกษาแบบสุ่มโดยปกปิดทั้งสองฝ่ายในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเล็กน้อย ความดันโลหิตช่วงหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) อยู่ระหว่าง 120 - 139 มม.ปรอท และความดันโลหิตช่วงหัวใจคลายตัว(diastolic blood pressure) อยู่ระหว่าง 80 - 89 มม.ปรอท อายุ 25 - 65 ปี จำนวน 29 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานยาหลอก กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานน้ำผลไม้ซึ่งผสมสารสกัดจากเมล็ดองุ่น ขนาด 300 มก./วัน แบ่งรับประทาน 2 ครั้ง เช้า-เย็น นาน 6 สัปดาห์ วัดความดันโลหิต และเจาะเลือด ในสัปดาห์ที่ 0, 6, 10 ของการศึกษา พบว่าน้ำผลไม้ซึ่งผสมสารสกัดของเมล็ดองุ่นสามารถลดความดันโลหิตช่วงหัวใจบีบตัวได้ 5.6% และลดความดันโลหิตช่วงหัวใจคลายตัวได้ 4.7% ในช่วงหลังการศึกษาได้ 6 สัปดาห์ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก และหลังจากการหยุดรับประทานน้ำผลไม้ที่มีสารสกัดเมล็ดองุ่น 4 สัปดาห์ พบว่าความดันโลหิตกลับมาเท่ากับก่อนเริ่มการศึกษา ไม่มีความแตกต่างระหว่างระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดของทั้ง 2 กลุ่ม ระดับกรดฟีนอลิกในเลือดสูงขึ้นเป็น 1.6 เท่า ในช่วงที่รับประทานน้ำผลไม้ซึ่งผสมสารสกัดเมล็ดองุ่นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า การรับประทานน้ำผลไม้ซึ่งผสมสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเป็นอาหารเสริมสามารถลดระดับความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยได้

British Journal of Nutrition 2016;115:226-38.